Lääneranna valla uudised ja teated

Lihula Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 07.09.2022 korraldusega nr 562 Lihula linnas asuva Penijõe tee 1a (katastritunnus 41101:001:0893) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 5,7 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu ülesandeks on Penijõe tee 1a maa-ala jagamine ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseteks eesmärgiga rajada planeeritavale alale kuni kolm mitmeotstarbelist äri-, lao- ja tootmishoonet ning päikeseelektrijaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale.

Planeerimisseaduse § 125 järgi on detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Lihula Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldus (korraldus, asendiskeem, lähteseisukohad)