Lääneranna valla uudised ja teated

Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 16.08.2023 korraldusega nr 431 Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu.

1,78 ha suurune planeeringuala hõlmab Lihula linna Tallinna mnt 65 (sihtotstarve 100% tootmismaa) ning Tallinna maantee ja Pärnu maantee tänavate aluseid Tallinna maantee L3 ja L4 ning Pärnu maantee L1, L4 ja L5 katastriüksuseid. Tallinna mnt 65 kinnisasjal asusid 2021 aastani kunagise Lihula piimatööstuse hooned.

Detailplaneeringu ülesandeks on Lihula Tallinna mnt 65 katastriüksuse (katastritunnus 43001:001:0979), maa sihtotstarbe muutmine tootmismaast ärimaaks ning ehitusõiguse määramine eesmärgiga rajada kaubandushoone koos kliendiparkla ja juurdepääsuteedega ning nende toimimiseks vajalik taristu.

Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale ning negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele on välistatud.

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 järgi on detailplaneeringu koostamine on nõutav alevites ja alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.