Lääneranna valla uudised ja teated

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalike arutelude teade

Rahandusministeerium teatab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumisest.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus on esimene etapp Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldusega nr 213 algatatud Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu koostamisel ning selle mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel. Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Kavandatav püsiühendus peab tagama usaldusväärse ja tõhusa ühenduse, et saavutada piirkondade majanduslik ja demograafiline tasakaal, kuid samas säilitama ja tugevdama piirkonna unikaalsust ning looduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist eripära. Planeeringu koostamisel selgitatakse välja püsiühenduse tagamiseks sobivaim alternatiiv – sild või tunnel –, tuginedes valdkonnauuringute tulemustele, nüüdisaja insenertehnilistele teadmistele ning vajadusele tagada tasakaalustatud lähenemine valdkondlikele huvidele.

Riigi eriplaneeringu koostamise ja selle mõjude hindamise läbiviimise käigus selgitatakse välja, kas püsiühenduse rajamine silla või tunneli näol on kirjeldatud eesmärke silmas pidades võimalik või on otstarbekam parvlaevaühenduse jätkamine. Silla või tunneli alternatiivi eelistuse selgumisel koostatakse mereala ja maismaad hõlmav terviklik ruumilahendus püsiühenduse ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks.

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud, kus tutvustatakse ja arutatakse väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi, toimuvad:

• 19.10 kell 14.00–16.00 Rahandusministeeriumis, hübriidarutelu, MS Teams´is ja Rahandusministeeriumis
(Suur-Ameerika 1, Tallinn, saal Kask/Kõiv). Hübriidaruteluga liitumise link: https://tinyurl.com/SPYRM
• 20.10 kell 16.00–19.00 Kuressaare Raekoja saalis (Tallinna tn 2, Kuressaare linn)
• 21.10 kell 13.00–15.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis (Tallinna mnt 1a, Lihula linn)
• 21.10 kell 16.00–19.00 Virtsu Kooli saalis (Pargi 4, Virtsu alevik)
• 25.10 kell 16.00–19.00 Muhu Põhikooli saalis (Liiva küla)

Avalikel aruteludel osalemiseks alates 18. eluaastast esitada COVIDi tõend ja ID-kaart nakkusohutuse tõendamiseks.

Kui inimesel ei ole COVIDi tõendit ja soovib üritusel osaleda, tuleb esitada tõend tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 48 tundi enne avalikku arutelu tehtud antigeen-RTD koroonaviiruse testi kohta, mille tulemus on negatiivne.

COVID tõend näitab, kas inimene on COVID haiguse läbipõdenud, vaktsineeritud või
vaktsineerituga võrdsustatud või on see tõend koroonaviiruse testi kohta, mille tulemus on
negatiivne. Lisainfo: https://www.kriis.ee/et/vaktsineerimistoend


COVID digitõendit saab luua endale patsiendiportaalis (loe lisaks:
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/covid-digitoend). Inimesed, kes vajavad abi
selle genereerimiseks, saavad pöörduda sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktidesse,
digitõendeid aitavad inimeste jaoks välja printida ka kohalikud omavalitsused ja
raamatukogud.

Avalikul arutelul tuleb arvestada hajutatuse- ja desinfitseerimisenõuetega. Hajutatuse puhul
tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

Lisainfo: Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel 611 3233, e-post: siim.orav@fin.ee