Lääneranna valla uudised ja teated

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu võttis 19.09.2019.a otsusega nr 165 vastu Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

Planeeringuala suurus on 1,6 ha, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, paadi veeskamiskoha, juurdepääsu ja tehnovõrkude planeerimine ning ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine.


Ootuse kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.10 - 19.11.2019.a. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla kodulehel.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.