Lääneranna valla uudised ja teated

Eriplaneeringu algatamise teade

Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197 algatati Lääneranna valla maa-alal (pindala 1362,67 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Taotluse eriplaneeringu algatamiseks esitas Laanenurga Tuuliku OÜ.

Planeeringu eesmärgiks on leida Lääneranna vallas sobivaimad kohad elektrituulikute parkide (tuuleparkide) püstitamiseks, valida asukoht tuulepargi rajamiseks ning määrata kindlaks detailne lahendus tuulepargi püstitamiseks ning selle toimimiseks vajaliku taristu ehitamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 1 tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostada olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui nimetatud ehitise asukoht ei ole määratud üldplaneeringuga.

Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel www.laaneranna.ee ning alates 01.06.2020 Lääneranna vallamajas ja Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskustes.