Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse avaliku väljapaneku teade

Lääneranna Vallavalitsus teavitab PlanS § 100 lg 5 alusel, et alates 14.09.2021 kuni 13.11.2021 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta oma arvamust (PlanS § 100 lg 2).

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega tuuleparkidele arendusalade leidmiseks, tuuleparkide ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium suurusega 1362,67 km². Planeeringu algatamise taotleja ehk huvitatud isik on Laanenurga Tuuliku OÜ (registrikood 14866915). Huvitatud isikule tuulepargi rajamiseks konkreetne huvipakkuv ala asub Lääneranna valla Helmküla, aga väiksesulatuses ka Piha ning Kilgi külade territooriumil.

Käesoleva eriplaneeringu etapi eesmärgiks on määrata lähteülesanne ja tingimused, mille põhjal planeeringu koostamise ja mõjuhindamise käigus võrrelda Lääneranna territooriumil eelanalüüsi tulemusel leitud tuulepargi rajamiseks võimalikke sobivaid alasid. Analüüsi tulemusel sobivate asukohtade leidumisel koostatakse järgnevas etapis kuni kahele tuulepargile ehitusõiguse määramiseks detailne lahendus.

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda alates 14.09.2021 elektrooniliselt Lääneranna valla veebilehel (https://www.laanerannavald.ee/tuuleparkide-eriplaneering) ja planeeringu veebilehel (https://hendrikson.ee/maps/Lääneranna-EP/). Prinditud planeeringudokumentidega on võimalik tutvuda Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Hanila (Keskuse tee 3, Kõmsi küla), Koonga (Valla/2, Koonga küla) ja Varbla (Vallamaja, Varbla küla) teeninduskeskustes.

Arvamusi oodatakse aadressile Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond või e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.

Avalikule väljapanekule järgneva avaliku arutelu toimumisaja ja asukohtade kohta antakse teada 14 päeva ette eraldi teavitusega.