Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamise tulemustega arvestamise teade

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 102 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemustest.

Avalik väljapanek toimus 14.09.2021-13.11.2021. Väljapaneku kestel saabusid kirjalikud arvamused, küsimused ja ettepanekud kokku 19 isikult ja asutuselt: Päästeametilt, Rahandusministeeriumilt, Riigimetsa Majandamise Keskuselt, Transpordiametilt, Muinsuskaitseametilt, Elering AS-lt, Maa-ametilt, Eestimaa Looduse Fondilt, Maaeluministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Evecon OÜ-lt, Keskkonnaametilt, Irbeni OÜ-lt, Sunly OÜ-lt, Renewables OÜ-lt, Eesti Ornitoloogiaühing MTÜ-lt, Kaitseministeeriumilt, eraisikult T. Tambre ja eraisikute kogult MTÜ OMA KODU EEST, keda esindas Advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid OÜ.

Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu koostamisel avaldunud tuuleenergeetika arendajate suure huvi tõttu korraldati 06.01.2022 Lihula Vallavalitsuse ruumides arendajatega ühine ümarlaud. Arutelul esitati ettepanekuna käsitleda asukoha eelvaliku etapis ühe perspektiivse arendusalana ka ala nr 7 ja avaldati selget soovi rajada Lääneranna valla territooriumile rohkem kui kaks uut tuuleparki.

Lääneranna Vallavolikogu kaalub esitatud ettepanekuid asukohavaliku etapi lõpus, mil selgub sobivate arendusalade arv ja arendustingimused. Kui asukoha eelvalikul tuuleenergia arenduseks sobivatel aladel esineb reaalne arendushuvi rohkem kui kahel arendusalal, siis otsustab Lääneranna Vallavolikogu lähtudes kohalikest huvidest neil aladel tuuleparkide rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamise. Sellisel juhul korraldatakse järgnevate detailsete planeeringulahenduse koostajate leidmiseks uued riigihanked ja menetletakse ning kehtestatakse eriplaneering vastavalt osade kaupa.

Aruteludel ning avalikul väljapanekul esitatud arvestatud arvamuste tulemusel täiendati eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsuse seletuskirja täiendavate tingimustega detailse planeeringulahenduse koostamisel tuulikute positsioonide määramiseks ja järgmiste tegevuste kooskõlastamiseks ning edasise ehitustegevuse läbiviimiseks. Lisaks täpsustati tuulepargi arendusala asukoha valiku kriteeriumeid ning linnustikule kui ka nahkhiirtele avalduvate mõjude hindamise metoodikat. Kõige põhjalikumad pöördumised esitasid Keskkonnaamet kui ka Maa-amet. Keskkonnaamet pööras tähelepanu soovituslikule lähenemisele looduskaitseliste piirangute määramiseks, lisaks täpsustusi planeeringu raames kavandatavate linnustiku/nahkhiirte-uuringute läbiviimise metoodika kohta ja pidas vajalikuks arvestada eriplaneeringu koostamisel üle-eestilise maismaalinnustiku analüüsi tulemusi. Samuti rõhutas Keskkonnaamet mõjuhindamise koostamiseks liigiekspertide kaasamise tungivat vajadust. Maa-amet selgitas kehtivaid nõudeid ja kooskõlastusprotseduure tuuleparkide arendusalade kattumisel maardlate ja maavaravarudega, millega tuleb edaspidi arvestada. Lisaks paluti dokumentides väikesemaid täiendusi ja selgitusi, millega valdavalt ka arvestati. Kaitseministeerium täpsustas piirkonnas kehtivaid kõrguspiiranguid ja nende piirangute muutumise tähtaega. Eestimaa Looduse Fond avaldas planeeringu eesmärgile omapoolset toetust ja rõhutas planeeringu koostamise vajadust ühiskondlikul tasandil. Saabunud arvamused, mis ei puuduta planeeringulahendust ja KSH aruande eelnõud, on teadmiseks võetud ja arvestatakse edasise tegevuse kavandamisel ja elluviimisel. Arvesse jäeti võtmata eraisikute ettepanekud, mis sisaldasid nõuet lõpetada eriplaneeringu menetlus ning lisaks esitati soov tuuleenergia arendusala kauguskriteeriumi elamutest/elamualadest muutmiseks, kuid käesolevas planeeringuetapis ei ole see töögrupi hinnangul mõistlik ning oleks ennatlik, kuna alles edasise planeerimise käigus hinnatakse mürahäiringu ulatust ja suurust ning vastavalt sellele on võimalik sobiv arendusala piire korrigeerida ja kehtestada vastavalt vajadusele uusi puhvreid. Sellist lähenemist kasutatakse ka teistes analoogsetes planeeringutes ning vastava metoodika muutmine ei ole planeerimise vaatest põhjendatud.

Avalikud arutelud toimusid 13-14.01.2022 Koonga koolimajas, Varbla rahvamajas, Kõmsi rahvamajas ja Lihula kultuurimajas. Avalikel aruteludel tutvustati lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsust, kokkuvõtet esitatud küsimustest, arvamustest ja ettepanekutest ning vastustest, samuti vastati kohapeal esitatud küsimustele. Täiendatud dokumentide ja vastustega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel: https://www.laanerannavald.ee/tuuleparkide-eriplaneering ja Lääneranna valla tuuleparkide erplaneeringu veebilehel: https://hendrikson.ee/maps/Lääneranna-EP/


Lääneranna Vallavalitsus

Telefon: 4724630, e-post: vallavalitsus@laaneranna.ee