Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Virtsu Tallinna mnt 14 detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 26.09.2023 korraldusega nr 513 Virtsu Tallinna mnt 14 detailplaneeringu. 0,85 ha suurune planeeringuala hõlmab Virtsu aleviku Tallinna mnt 14 (sihtotstarve 100% tootmismaa) katastriüksust. Tallinna mnt 14 kinnisasjal asub Elering AS 110 kV alajaam.

Detailplaneeringu ülesandeks on Tallinna mnt 14 katastriüksuse (katastritunnus 19502:003:0311) jagamine kaheks katastriüksuseks ning ehitusõiguse määramine eesmärgiga püstitada Elektrilevi OÜ alajaama hooned ja rajatised. Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale ning negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele on välistatud.

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 järgi on detailplaneeringu koostamine on nõutav alevites ja alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.