Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Virtsu aleviku Maia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et kehtestas 08.11.2023 korraldusega nr 577 Virtsu aleviku Maia kinnistu (katastritunnus 19502:003:0032) detailplaneeringu. Detailplaneering on kehtiva Hanila valla üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärgiks on Maia kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja taristu lahendamine. Planeeringuala suurus on 20,3 ha, sellest elamumaa 3,5 ha. Planeeringulahendus näeb ette Maia katastriüksuse jagamise 6 elamumaa, 1 juurdepääsutee ja 1 maatulundusmaa krundiks. Elamumaa kruntide pindala vahemikus 5600 – 8500 m2, lubatud hoonete arv elamukruntidel 3, ehitisealune pind 400 m2, kõrgus põhihoonel 10m ja abihoonetel 7m. Juurdepääs planeeringualale on Laheääre tänavalt. Planeeringuala ei asu Virtsu aleviku reoveekogumisalal ega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas. Kruntide veega varustamiseks on planeeritud Laheääre tänava ja Maia tänava tsooni veetorustik Virtsu aleviku ühisveevärgiga ühinemiseks. Reovesi on kavas juhtida kogumismahutitesse. Planeeringulahendus näeb ette kanalisatsioonitorustiku paigaldamise võimaluse Maia ja Laheääre tänavate tsooni Virtsu aleviku ühiskanalisatsiooniga ühinemiseks.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi keskkonnamõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.