Detailplaneeringud (kehtestatud)

Virtsu alevik, Maia kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Virtsu alevikus asuva planeeritava ala suurus on 20,3 ha ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata Maia maaüksust, katastritunnus 19502:003:0032.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Maia kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast elamumaaks, Laheääre tänava äärde kavandatud ligikaudu 3,5 ha suuruse elamumaa hoonestamine ja jagamine kuni kuueks vähemalt 5000 m2 suuruseks elamukrundiks, kruntide hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, taristu lahendamine. Juurdepääs planeeringualale on avalikus kasutuses olevalt Laheääre tänavalt.

Kavandatav tegevus on kehtiva Hanila valla üldplaneeringu kohane, elamukrundid on kavandatud Hanila valla üldplaneeringuga Laheääre tänava äärde reserveeritud elamumaale. Maia katastriüksuse põhjaosa asub Puhtu-Laelatu looduskaitsealal. Planeeringuga kavandatud tegevused jäävad väljapoole looduskaitseala ning ranna- ja kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndeid.

Algatamine

Virtsu aleviku Maia kinnistu detailplaneering algatati Lääneranna Vallavalitsuse 26.01.2022 korraldusega nr 61.

Avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule 02.08.2023 korraldusega nr 401.

Planeeringulahendus näeb ette Maia katastriüksuse jagamist 6 elamumaa, 1 juurdepääsutee (Maia tänav) ja 1 maatulundusmaa krundiks. Elamumaa kruntide pindala vahemikus 5600 – 8500 m2, lubatud hoonete arv elamukruntidel 3, ehitisealune pind 400 m2, kõrgus põhihoonel 10m ja abihoonetel 7m. Juurdepääs planeeringualale on Laheääre tänavalt.

Planeeringuala ei asu Virtsu aleviku reoveekogumisalal ega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas. Kruntide veega varustamiseks on planeeritud Laheääre tänava ja Maia tänava tsooni veetorustik Virtsu aleviku ühisveevärgiga ühinemiseks, varuvõimalusena on ette nähtud planeeringuala tarbeks oma puurkaev. Reovesi on kavas juhtida kogumismahutitesse. Planeeringulahendus näeb ette kanalisatsioonitorustiku paigaldamise võimaluse Maia ja Laheääre tänavate tsooni Virtsu aleviku ühiskanalisatsiooniga ühinemiseks.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.

Avalik väljapanek toimus 28.08.2023-11.09.2023 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1), Virtsu raamatukogus (Pargi tn 4 Virtsu alevik) ja veebilehel www.laanerannavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusi sai esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 11.09.2023 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud. Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus ning isikutel tuleb arvestada avalikkusega.

Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid ei esitatud.

Kehtestamine

Detailplaneering kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse 08.11.2023 korraldusega nr 577 "Virtsu aleviku Maia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".