Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Lääneranna Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et otsustas (05.06.2024 korraldus nr 238) mitte algatada Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Õitse (tunnus 41102:001:0061), Lutserni (41102:001:0081), Taganurme (41102:001:0083), Uuepõllu (41102:001:0039), Viidikese (41102:001:0036) katastriüksustele päikeseelektrijaama rajamine. Planeeritava ala suurus on 76 ha.

Detailplaneeringu KSH eelhinnangu (eelhinnang) kohaselt planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust. Kavandatud tegevused ei oma ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele ning ei ole vajalikud Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide saavutamiseks. Korralduses ja eelhinnangus toodu osas asjaomased asutused vastuväiteid ei esitanud ning on andnud seisukohad ja märkused mille kohaselt täiendati detailplaneeringut ning eelhinnangut.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu ja koostamise korraldaja Lääneranna Vallavalitsus (Jaama 1, Lihula linn, 90302, Lääneranna vald), koostaja Klotoid OÜ (Tehnika tn 20, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald).

Korraldusega on võimalik tutvuda ja tööajal Lääneranna Vallavalitsuses ning dokumendiregistris.