Detailplaneeringud (menetluses)

Matsi küla, Matsi ja Maria kinnistute detailplaneering

Eesmärk

Matsi külas mere ja Vana-Matsi tee vahel asuva hoonestatud planeeringuala suurus on 1,85 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Matsi ja Maria kinnistute (katastritunnused 86301:001:0405 ja 86301:001:0407) maa sihtotstarbe muutmine äri- ja maatulundusmaast äri- ja elamumaaks, kinnistute jagamine kokku 4 krundiks ning kruntide ehitusõiguse määramine.

Planeeringuga soovitakse vähendada ranna ehituskeeluvööndit, millest tulenevalt on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. 

Algatamine

Detailplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 "Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Eelnõu (eskiis)

Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanek toimub 27.aprill – 27.mai 2022. Lääneranna vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee.

Arvamusi, ettepanekud ja vastuväited saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele postiga aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 Lääneranna vald Pärnu maakond või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 02.juunil 2022 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses (Vallamaja, Varbla küla).

Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiis)