Detailplaneeringud (menetluses)

Virtsu alevik, Vanalinna tn 2 detailplaneering

Üldinfo, eesmärk

Planeeritava ala suurus on 1,1 ha, sihtotstarve 100% ärimaa. Planeeringualal alal asub Alexela tankla.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Vanalinna tn 2 katastriüksuse (katastritunnus 43001:001:0006) hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkudega varustatuse lahendamine eesmärgiga ümberehitada, laiendada ja kaasajastada Alexela tanklakompleks. Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena. Planeeringuga ei kavandata maa-ala kruntimist. Juurdepääs avalikule teele - Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare riigimaanteele - on kavandatud Vanalinna tänava kaudu.

Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale.

Arendaja: Alexela AS


Avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule 26.06.2024 korraldusega nr 297.

Avalik väljapanek toimub 22.07.2024-05.08.2024 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1) veebilehel www.laanerannavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusi saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 05.08.2024 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud. Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus ning isikutel tuleb arvestada avalikkusega.

Planeeringulahenduse kokkuvõte

Planeeritavat ala ei jagata. Lubatud hoonete arv 3. Kavas on olemasolev tankla operaatorihoone lammutada, varikatus ja kütusemahutid rekonstrueerida, ehitada uus varikatus koos tankuritega, kauplusehoone, maa-alused kütusemahutid, parkla. Lubatud suurim ehitusalune pind kokku 1500 m2, ehitiste lubatud kõrgus kuni 10,0 m. Tankla veega varustamiseks kasutatakse olemasolevat puurkaevu. Reovesi on kavas koguda kogumismahutisse. Juurdepääs planeeringualale on Vanalinna tänavalt.

 

Algatamine

Detailplaneering algatati Lääneranna Vallavalitsuse 31.05.2023 korraldusega nr 275 "Detailplaneeringu algatamine (Virtsu alevik, Vanalinna tn 2)". Planeerimisseaduse § 125 järgi on detailplaneeringu koostamine on nõutav alevites ja alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.