Planeeringute teated

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade

23.01.2023 - 23.02.2023 toimus Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu vallavolikogu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 106 lg 2).

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega elektrienergia tootmiseks tuuleparkidele sobivate arendusalade leidmiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium 1362,67 km². Planeeringust huvitatud isikud on Laanenurga Tuuliku OÜ, Irbeni OÜ, Evecon OÜ, Sunly AS ning TMV Green OÜ.

Avalikul väljapanekul olid asukoha eelvaliku alad:

* ala 2 ja 2a, pindala kokku 593 ha, ala 2 Helmküla ja väiksemas ulatuses Piha ja Kilgi külade territooriumil ja ala 2a Allika, Nõmme ja Ännikse külade territooriumil;

* ala 3, pindala 737 ha, Vatla küla ning väiksemas ulatuses Kiska, Sookalda ja Paatsalu küla territooriumil;

* ala 5 ja 5a, pindala kokku 818 ha, ala 5 Tuudi, Kunila, Karuse ja väiksemas ulatuses Kinksi ja Linnuse külade territooriumil ja ala 5a Kunila, Nurme ja Parivere külade territooriumil.

Alade 2 ja 2a ning ala 3 osas jätkatakse eriplaneeringu menetlust asukoha eelvaliku otsuste vastuvõtmise järel tuulikupargi detailse lahenduse koostamisega (PlanS § 109 ja  § 111 lg 1). Ala 5 ja 5a osas kaalutakse detailse lahenduse koostamisest loobumist ja eriplaneeringu kehtestamist asukoha eelvaliku otsuse alusel, kui puuduvad välistavad tegurid tuulepargi edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega (PlanS § 951). Projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimusi sisaldav asukoha eelvaliku otsuse eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks ning seejärel korraldatakse eelnõu avalik väljapanek. Eriplaneering ala osas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata peale detailse lahenduse koostamist või projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramist (sh tuulikute kõrgused ja asukohad).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

  • esmaspäev 03.04.2023 kell 14.00 Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1, III korruse saal);
  • esmaspäev 03.04.2023 kell 17.00 Vatla raamatukogus, (Vatla mõis/1);
  • neljapäev 06.04.2023 kell 17.00 Varbla rahvamajas (Vallamaja/1, Varbla).

Lisainfo veebilehel https://www.laanerannavald.ee/tuuleparkide-eriplaneering