Lääneranna valla uudised ja teated

Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 29.12.2022.a. korraldusega nr 938 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Penijõe tee 1a (tunnus 41101:001:0893) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala on hoonestamata, suurus 5,7 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.

Planeeringuga nähakse ette Penijõe tee 1a jagamine tootmismaa, äri- ja tootmismaa, maatulundusmaa, elamumaa ja liiklusmaa krundiks. 3,5 ha suurusele tootmismaa krundile on kavandatud päikeseelektrijaam, 0,9 ha suurusele äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusalaga kuni 1700 m2 3 hoonet kõrgusega kuni 11 m väikeettevõtluse ja tootmise tarbeks, elamumaa krundile ehitusalaga kuni 100 m2 1 abihoone. Juurdepääs maa-alale on Penijõe teelt. Parkimine on ette nähtud lahendada planeeringuala siseselt. Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse Lihula linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisega, nähakse ette tuletõrjevee tiigi rajamine.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, üldplaneeringuga planeeringualale sihtotstarvet määratud ole. Penijõe tee 1a piirneb üldplaneeringuga määratud tootmismaaga.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi mõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.

Avalik väljapanek toimub 23.01.2023 – 06.02.2023 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1) ja veebilehel www.laanerannavald.ee. Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 06.02.2023 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.