Lääneranna valla uudised ja teated

Tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avalike arutelude teade (ala 3b)

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 27.06.2024 – 05.08.2024.a. on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne ala 3b osas. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 106 lg 2).

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega elektrienergia tootmiseks tuuleparkidele sobivate arendusalade leidmiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium 1362,67 km². Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eesmärgiks on leida Lääneranna vallas tuuleparkide rajamiseks sobivad alad, millele koostatakse eriplaneeringu järgnevas etapis tuulepargi detailne lahendus (sh määratakse tuulikute kõrgused ja asukohad). Eriplaneering eelvaliku ala osas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata peale tuulikupargi detailse lahenduse koostamist.

Avalikul väljapanekul on tuuleparkide asukoha eelvaliku ala 3b, pindala 183,8 ha, asukohaga Vatla, Sookalda ja Paatsalu külade territooriumil. Ala 3b piirneb eelvaliku alaga 3, milline on tunnistatud tuulepargi arendamiseks sobivaks alaks Lääneranna Vallavolikogu 04.05.2023 otsusega nr 106.

Eelvaliku ala 3b osas ei kaasne tuulepargi rajamisega olulist ebasoodsat keskkonnamõju, kui arvestatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise I etapi aruandes väljatoodud tingimusi ja rakendatakse detailse lahenduse koostamisel väljatöötatavaid leevendusmeetmeid.

Avalikul väljapanekul olevate dokumentidega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel https://www.laanerannavald.ee/tuuleparkide-eriplaneering. Prinditud dokumentidega on võimalik tutvuda Lääneranna vallamajas Lihula, Jaama tn 1 ning Vatla raamatukogus nende lahtiolekuaegadel. Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

  • kolmapäev 28.08.2024 kell 12.00 Lääneranna vallamaja (Lihula Jaama tn 1, III korruse saal);
  • kolmapäev 28.08.2024 kell 16.00 Vatla mõis (II korruse saal).