Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku teade

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 23.01.2023 kuni 23.02.2023 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõud ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 106 lg 2).

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega elektrienergia tootmiseks tuuleparkidele sobivate arendusalade leidmiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium 1362,67 km². Planeeringust huvitatud isikud on Laanenurga Tuuliku OÜ, Irbeni OÜ, Evecon OÜ, Sunly AS ning TMV Green OÜ. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eesmärgiks on leida Lääneranna vallas tuuleparkide rajamiseks sobivad alad, millele koostatakse eriplaneeringu järgnevas etapis tuulepargi detailne lahendus (sh määratakse tuulikute kõrgused ja asukohad). Eelvaliku etapis hinnati 7-t geoinformaatilise analüüsi tulemusel leitud võimalikku tuuleenergeetika arendamiseks sobivat maa-ala. Eriplaneering eelvaliku ala osas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata peale tuulikupargi detailse lahenduse koostamist.

Avalikul väljapanekul on asukoha eelvaliku alad:
* ala 2 ja 2a, pindala kokku 593 ha, ala 2 Helmküla ja väiksemas ulatuses Piha ja Kilgi külade territooriumil ja ala 2a Allika, Nõmme ja Ännikse külade territooriumil;
* ala 3, pindala 737 ha, Vatla küla ning väiksemas ulatuses Kiska, Sookalda ja Paatsalu küla territooriumil;
* ala 5 ja 5a, pindala kokku 818 ha, ala 5 Tuudi, Kunila, Karuse ja väiksemas ulatuses Kinksi ja Linnuse külade territooriumil ja ala 5a Kunila, Nurme ja Parivere külade territooriumil.

Eelvaliku alade 2 ja 2a, 3 ning 5 ja 5a osas ei kaasne tuuleparkide rajamisega olulist ebasoodsat keskkonnamõju, kui arvestatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise I etapi aruandes väljatoodud tingimusi ja rakendatakse detailse lahenduse käigus väljatöötatavaid leevendusmeetmeid. Alade 1 ja 7 ning eelvaliku otsuste eelnõude ja aruande kohta arvamuste küsimise ringil väljapakutud täiendavate alade tuuleenergeetika arendamiseks sobivuse üle otsustamine eeldab lisauuringute läbiviimist ja keskkonnamõju hindamist. Alade nr 4 ja 6 osas otsustatakse eriplaneeringu menetluse jätkamine ala arendamisest huvitatud isikute ilmnemisel (ooteaeg 6 kuud).

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda alates 23.01.2023 Lääneranna valla veebilehel https://www.laanerannavald.ee/. Prinditud dokumentidega on võimalik tutvuda Lääneranna vallamajas Lihula, Jaama tn 1 ning Virtsu, Koonga, Kõmsi, Tuudi, Vatla, Varbla, Saulepi raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. Avalikule väljapanekule järgnevatest avalikest aruteludest antakse teada hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu toimumist.

Eriplaneeringu kaardirakendus (Hendrikson & Ko)

Eriplaneeringu veebileht